runitec

tecs for pros

googel ziemi

googel-earth googel Earth jest znakomitym narz?dziem, dzi?ki któremu mo?na zwiedzi? ca?y ?wiat.
Najpierw nale?y pobra? i zainstalowa? googel Ziemi.
Po uruchomieniu googel Ziemi, wówczas pojawi si? ?wiecie. Mo?na obraca? ?wiecie za pomoc? myszki i kolei.
Crazy, ?e z googel Earth mo?na nast?pnie powi?kszy? do dowolnego miejsca na ?wiecie.
I cho? wida? zdj?? satelitarnych. Zdj?cia w googel Ziemi s? tak dok?adne, ?e mo?na nawet zobaczy?, samochody i ludzi.

Spróbuj, zobaczysz swoim domu w googel Ziemia z nieba!

googel Ziemi istnieje od oko?o 2005 roku i jest jednym z najwi?kszych wydarze? w epoce Internetu.
Wcze?niej takiego programu by?o nie do pomy?lenia. ?ci?ganie googel Ziemi trwa tylko oko?o 1 minuty (w zale?no?ci od po??czenia), a nawet d?u?ej.

W googel Earth jest równie? wbudowana w funkcj? wyszukiwania. Mo?esz szuka? miast, budowli i wiele innych.
Masz mo?liwo?? znak ka?dego miejsca na ?wiecie i oznakowania, mo?esz podzieli? si? z innymi u?ytkownikami googel Ziemi.

googel Ziemia jest b??d ortograficzny w Google Earth.