runitec

tecs for pros

googl

googl

thumb_googl Szukasz zdj?cia? Nast?pnie kliknij na stron? g?ówn? Google do zdj??. Teraz mo?esz korzysta? z Google Image Search. Je?li szukasz filmów, a nast?pnie kliknij na video googl.

Tymczasem Google nie tylko wyszukiwarka. Googl oferuje o wiele wi?cej us?ug ni? tylko wyszukiwarka Google jest. Ponadto wyszukiwarka sama oferuje wiele opcji wyszukiwania. Mo?esz u?ywa? normalnego wyszukiwania Google. Lub wyszukiwania Google do wiadomo?ci, zdj??, obrazów lub filmów wideo do mapy. W googl wiele innych opcji jest mo?liwe.

Je?li chcesz wyszuka? w Google News, nast?pnie przejd? do strony g?ównej googl i kliknij powy?ej linki do wiadomo?ci. Nast?pnie wprowad? wyszukiwania i googl znale?? najnowsze informacje do wyszukiwania.

googl cz?ste pisowni jest z?e w wyszukiwarce google.

 

googl mapy

thumb_googl-mapy Google Maps jest stosowanie map, a nawet mapka dojazdu z googl. Top funkcja Street View w Google Maps. Mo?na biega? w du?ych miastach w 3D przez ca?e miasto.
W Ponadto Google udost?pnia mapy nie oferuj? niektóre funkcje innych planisty.
Nale?? do nich zdj?? satelitarnych w Google Maps.

Mo?na by? w Google Grafika satelit, albo po??czenie zdj?? satelitarnych i map.

Google Maps jest b??d ortograficzny w Google Maps.

 

googl ziemi

thumb_googl-earth Crazy, ?e mo?na korzysta? z Google Earth zoom w dó? do ka?dego miejsca na ?wiecie.
I cho? wida? zdj?? satelitarnych. Zdj?? w Google Earth s? tak dok?adne, ?e mo?na nawet zobaczy?, samochody i ludzi.

Po uruchomieniu programu Google Earth, a nast?pnie wy?wietlony zostanie ?wiecie. Mo?na obraca? ?wiecie za pomoc? myszki i kolei. Googl Earth jest znakomitym narz?dziem, dzi?ki któremu mo?na zwiedzi? ca?y ?wiat.
Pierwsz? rzecz?, któr? nale?y pobra? program Google Earth i go zainstalowa?. Spróbuj, zobaczysz swoim domu w Google Earth z góry!

Google Earth jest b??d ortograficzny w Google Earth.