runitec

tecs for pros

Adres

Adres Jaki jest adres? Albo jaki jest adres strony domowej.
Albo jest mój adres ...

To pisanie, na pewno widzieli?my cz?sto.
Adres jest wspólne typo. Powodem jest to, ?e s?owo adres bezpo?rednio po "" szybko wypowiedziane "D".
Wielu ludzi, adres, dostarczone przez dwa "d". To s?owo adres tylko w wyj?tkowych przypadkach b??d typograficzny.
Adres jest wi?c prawdziwy b??d. Mo?esz znale?? dowód cz?stotliwo?ci w Internecie. Szukasz teleadresowe oraz znajdziesz wiele przebojów.
Nawet firmy przy u?yciu adresu s?owa w kontaktach.

Take a Look in googel po adresie s?owo, b?dziesz zaskoczony.

Gdy adres s?owo napisa? tak cz?sto ?le, to wida?, ?e nie jest niczym niezwyk?ym pisa? adres nieprawid?owo.

Adres jest poprawnie napisane.