runitec

tecs for pros

Gogle

Gogle

thumb_goggle Tymczasem gogli nie jest tylko wyszukiwark?. Gogle oferuje znacznie wi?cej ni? tylko us?ugi gogle wyszukiwarki. Ponadto wyszukiwarka sama oferuje wiele opcji wyszukiwania. Mo?esz u?ywa? normalnych wyszukiwania gogle. Lub gogli wyszukiwanie wiadomo?ci, zdj??, obrazów lub filmów wideo do mapy. W gogle wiele innych opcji jest mo?liwe. Gogle to najbardziej znana i prawdopodobnie najlepsza wyszukiwarka w Internecie. Szacuje si?, ?e ok. 70% zapyta? pochodz?cych poprzez gogle.
Je?li gogle wyszukiwarki jeszcze nie wie, to nale?y go przetestowa? anyway.

Szukasz zdj?cia? Nast?pnie kliknij na gogle zdj?? do strony startowej. Teraz mo?esz u?ywa? gogli wyszukiwania grafiki. Je?li szukasz wideo, a nast?pnie kliknij na Gogle Video.

Je?li chcesz szuka? w gogle wiadomo?ci, a nast?pnie przej?? do domu gogle i klikn?? powy?ej linki do wiadomo?ci.
Nast?pnie wprowad? zapytanie i gogle s? naj?wie?sze wiadomo?ci z Twojego wyszukiwania.

Gogle cz?ste pisowni jest z?e w wyszukiwarce google.

 

Gogle Earth

thumb_goggle-earth Po uruchomieniu Gogle Earth, a nast?pnie pojawi si? ?wiecie. Mo?na obraca? ?wiecie za pomoc? myszki i kolei. Goggle Earth jest znakomitym narz?dziem, dzi?ki któremu mo?na zwiedzi? ca?y ?wiat.
Najpierw nale?y pobra? i zainstalowa? Gogle Earth. Spróbuj, zobaczysz swoim domu w Gogle Earth from above!

Crazy jest fakt, ?e z Gogle Earth mo?e nast?pnie powi?kszy? do dowolnego miejsca na ?wiecie.
I cho? wida? zdj?? satelitarnych. Zdj?cia w Gogle Earth s? tak dok?adne, ?e mo?na nawet zobaczy?, samochody i ludzi.

 

Gogle mapy

thumb_goggle-mapy Top funkcja jest "Street View" w goggle map. Mo?na w du?ych miastach 3D przez miasto uruchomiony. Gogle Maps programu mapowania lub nawet mapka dojazdu do gogli.
W uzupe?nieniu, gogle map oferuje niektóre funkcje oferty innych planisty.
Te obrazy satelitarne s? gogle map.

Gogle Maps ortograficzny z Google Maps.

Mo?na go wy?wietli? w Gogle mapy satelitarne zdj?cia tylko, czy po??czenie zdj?? satelitarnych i map.