runitec

tecs for pros

Standard

Standard Standard jest cz?sto wyst?puj?cych i b??dnie standardowe s?owo.
Standard jest bardzo trudne s?owo. Znajdziemy odchylenie standardowe 1000-krotnie w Internecie.
Przyk?ady mo?na znale?? na standardowe mo?na znale?? na tej stronie.

Przyk?ady standardowe:

- Produkt spe?nia normy gängingen.
- To standard ...
- W?a?ciwie, to nie jest standard, ale ...
- Nasze produkty s? znacznie lepszej jako?ci ni? standardowa.
- Oferujemy Ci ?adne standardowe produkty, ale ...
- Jaki jest standardem w tej dziedzinie?
- Czy to jest norma?

Równie? w goggle znajdziesz wiele wpisów w standardzie s?owa.

Standard to z pewno?ci? jeden z najcz?stszych b??dów w pisowni.