runitec

tecs for pros

Bilard

Bilard Bilard jest gr?, w której dwie osoby lub dwie dru?yny. Czy mo?na zagra? w bilard prawie wsz?dzie w Niemczech. Jest w kule bilardowe (cz?sto nazywane gra? w pi?k?) i tzw cue stó? bilardowy z tapicerowane Billiardtuch. Pocz?tki bilard koncepcji nie s? zrozumia?e.

Niew?tpliwie jeden bilard strza?ki obok jednego z najbardziej popularnych sportów rekreacyjnych. Dlatego te? nie dziwi fakt, ?e istnieje w ka?dym wi?kszym mie?cie w jednym lub wi?cej Billiardcafes, który jest pokryte dziesi?tki ludzi, zw?aszcza w weekendy gra? albo dla zabawy i do sp?dzania czasu, lub poprawy ich zdolno?ci i umiej?tno?ci i rozwija?. Kto chce dowiedzie? si? wi?cej na temat sportu i wci?nij aktywnie poprzez bary, bale zabawy przy basenie, bilard lub KegelBilliard karambolu, do jednego z klubów do gry oko?o 1300 roku. Wi?cej informacji na temat zasad ka?dego odmian i historii sportu, jest w niemieckim bilardowe Unii. Poza podstawowym wymogiem dobrego widzenia przestrzennego okre?lone w Pool: Praktyka czyni mistrza.

Pula

Obecno?? ameryka?skich i brytyjskich garnizonów wojskowych w kontynentalnej cz??ci Europy po II wojnie ?wiatowej ujrza? najnowszy z 1970 i 1980, które oprócz karambolu i snooker i bilard gdzie spoczywa. Tabeli basen, ale wkrótce prze?y? prawdziwy renesans wraz z wydaniem filmu " Hustler (1961), co oznacza now? fal? entuzjazmu dla tego rodzaju w Stanach Zjednoczonych. Wraz z upadkiem ?elaznej kurtyny by?o uruchomi? kolejn? fal?, w szczególno?ci w stó? bilardowy, bilard, ale szybko znalaz? drog? do wschodniej Europy, i od tego czasu znaleziono w tym regionie coraz wi?cej zwolenników.

Snooker

Nowa era za?wita?o w Wielkiej Brytanii w bilard w latach 1960, kiedy BBC szuka? format, by wyja?ni? publiczno?ci wy?szo?ci koloru - i s? do nich Snooker wybra?. Rozgrywki w gry jest 15 czerwonych i 6 ró?nych kolorów Pi?ki (umywalka Colored People), zgodnie z pewnymi zasadami. Jednak?e tabeli snooker, du?o wi?ksza ni? sto?y bilardowe i kieszenie s? mniejsze i inny kszta?t.

Bilard jest równie? cz?sto wyst?puj?ce b??dy w pisowni. Just checking in googel zobaczy?, jak cz?sto ten b??d.